RS HEAA
RS HEAA

 

Управни одбор је орган ЈУ Агенцијe за акредитацију високошколских установа Републике Српске, који управља радом Агенције. Управни одбор има пет чланова. Четири члана именује и разрјешава Влада Републике Српске, након спроведеног конкурса јавне конкуренције, док се члан Управног одбора из реда студената именује на приједлог Уније студената Републике Српске. Предсједник и чланови Управног одбора именују се на период од четири године, с могућношћу једног реизбора, изузев представника студената чији мандат траје једну годину.

Надлежности Управног одбора Агенције:

 • доноси Статут Агенције
 • доноси Годишњи програм рада и Финансијски план Агенције и одлучује о измјенама истих по указаним потребама
 • одлучује о пословању Агенције, разматра и усваја Извјештај о пословању и годишњи обрачун Агенције
 • доноси Правилник о унутрашњој систематизацији радних мјеста Агенције
 • доноси опште акте и документе којима се регулише поступак акредитације у складу са важећим међународним и домаћим прописима и стандардима
 • доноси друге опште и појединачне акте везане за остваривање циљева и задатака Агенције и обезбјеђује законитост рада Агенције у складу са законом и Статутом
 • именује сталне и привремене комисије и друга тијела
 • врши и друге послове утврђене законом, актом о оснивању и Статутом

Чланови Управног одбора Агенције су:

 1. Доц. др Драгомир Јовичић,  предсједник
 2. Проф.др Ранко Божичковић
 3. Проф. др Дејан Бокоњић
 4. Проф. др Драшко Маринковић
 5. Саван Вујин

Мандат чланова Управног одбора Агенције траје четири године (2016-2020).