Законска регулатива

Обезбјеђење квалитета у европском простору високог образовања

У процесима формирања Европске Уније значајну улогу заузимају покрети афирмације квалитета производа и услуга на јединственом европском простору. С почетка 90-тих година прошлог вијека појављују се међународни стандарди (ИСО, Европске норме, Европске директиве и сл.) којима се дефинишу модели и системи обезбјеђења квалитета у различитим привредним и друштвеним секторима, укључујући и сектор високог образовања. Обезбјеђење квалитета у високом образовању свакако није само европско питање. У цијелом свијету расте занимање за квалитет и стандарде, који се прихватају као основни оквир и концепт за укупан развој високог образовања.
У остваривању својих намјера да постане најдинамичнија, на знању заснована економија у свијету (тзв. Лисабонска стратегија), Европа покреће иницијативе усмјерене на унапређење квалитета високог оразовања. Већ од 1994/95. Европска комисија покреће такозване „европске пилот пројекте“ за обезбјеђењe квалитета у високом образовању током којих се препознају два нивоа активности:

 • интерно обезбјеђење квалитета у оквиру високошколских установа путем примјене погодних метода и њихове интеракције у јединствен Систем за управљање и стално унапређење квалитета и
 • екстерно обезбјеђење квалитета путем вањског (екстерног) надзора над ефективношћу и ефикасношћу интерних Система обезбјеђења квалитета високошколских установа, методама независног оцјењивања од стране домаћих и страних тијела.

Поступци интерног и екстерног обезбјеђења квалитета обављају се у односу на релевантне међународне и националне стандарде, те у односу на постављене циљеве и политике високошколске установе. За област високог образовања у Републици Српској и Босни и Херцеговини релевантни су „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском подручју високог образовања“ усвојени 2005-те године од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education). Ови стандарди, препознатљиви по општеприхваћеној скраћеници ЕSG (European Standards and Guidelines) конципирани су у генеричком облику, са намјером да се националним структурама остави простор за креирање специфичних захтјева примјерених политичим, друштвеним, културним, језичким, традиционалним, образовним и другим разноврсностима. Тиме се обезбјеђује широка прихваћеност ових стандарда на укупном европском простору високог образовања.
Формирањем Агенције за акредитацију високошколских установа, комплетирана је укупна структура за ефективно провођење поступака обезбјеђења квалитета високог образовања у Републици Српској, укључујући и процес акредитације којим се показује ниво примијењености успостављених стандарда и критерија у институцијама високог образовања.

Мисија и визија Агенције

Основни задатак Агенције је организовање и провођење процеса екстерне евалуације квалитета и акредитације високошколских установа и студијских програма које изводе. Овај поступак се проводи такођер у складу са европским стандардима и процедурама објављеним у поменутом ESG документу, који од Агенције захтијева посједовање потребних ресурса, компетентних кадрова и експертског знања за његово провођење. Од расположивих ресурса, валидности проведених провјера и издатих акредитација, те од показаног квалитета акредитованих институција, зависи међународна препознатљивост и признање високог образовања Републике Српске у европском простору високог образовања.
Јасно је да остваривање међународног признања високог образовања Републике Српске представља посебно значајан и одговоран друштвени задатак како високошколских установа, тако и свих актера који чине јединствен систем високог образовања у Републици Српској. С тога је у самом моменту формирања и почетка рада Агенције врло значајно постићи тзв. „друштвени концензус“ око добрих намјера, опредјељења и друштвених циљева на обезбјеђењу квалитета високог образовања.

Циљеви и политике

Циљеви

С обзиром на овако постављену Мисију и Визију, у почетној фази функционисања Агенције постављају се три општа циља:

 1. Признавање у академској заједници

Коректан почетак и обезбјеђење повјерења и признања рада од стране академске заједнице и надлежних власти у Републици Српској и Босни и Херцеговини у првој години рада.

 1. Изградња система квалитета ВШУ

Путем анализе постојећег стања и јавних стручних консултација, у високошколским установама афирмисати значај успостављања система квалитета те његове интерне и екстерне евалуације, као предуслава за успјешну акредитацију у наредне двије године.

 1. Међународно признавање

Професионалним радом, одговарајућом организационом структуром и ресурсима, проводити процес акредитације усаглашен са европским стандардима и тиме обезбиједити пуноправно међународно признавање у наредних 3-5 година.

Политике

Реализација постављених циљева могућа је ангажовањем свих учесника у процесу акредитације и афирмацијом слиједећих политика:

 1. Професионални профил

Агенција би требало да буде више стручно, него административно тијело. Запослени би требало да буду на довољном нивоу упознати са ENQA, БиХ и РС стандардима, критеријумима, нормативима, те са другим методама и техникама имплементације Система обезбјеђења квалитета у високом образовању.
Агенција би, бар у почетку рада, требало да има мали број запосленог кадра и шири круг стручних сарадника, који су већ расположиви како у Републици Српској, тако и у окружењу. У унутрашњој организацији Агенције треба предвидјети формалне облике укључивања ових стручњака кроз форуме, струковна тијела, комисије и сл. како би знања и компетенције ових стручњака и формално био званични ресурс Агенције.

 1. Дјелатност

Са циљем обезбјеђења самосталности и професионалне компетентности Агенција би, поред активности предвиђених Законом о високом образовању у погледу екстерне евалуације и акредитације, требало да обавља и друге активности у области обезбјеђења квалитета, као што су:

 • организација стручних скупова,
 • организација обуке и cертификације кадрова за област квалитета,
 • издавање информација, статистичких извјештаја, публикација, а у будућности и часописа,
 • учешће на међународним пројектима у овој области,
 • друге активности према потребама ВШУ.
 1. Јавност и транспарентност

Постављени циљеви су свакако оптедруштвеног карактера и не могу се постићи без транспарентног приступа и свих облика учешћа јавности. У том смислу ће се код доношења свих аката и кључних одлука вршити јавне консултације са свим заинтересованим странама. Све релевантне информације ће бити доступне на WEB страници Агенције и порталу е-образовање. Свакако се очекује интерес и проактивна улога средстава јавног информисања.

Директор Агенције за акредитацију ВШУ РС

Проф. др Мирослав Бобрек

novosti

Документи

 • Акти за акредитацију
 • Законска регулатива
 • Акти Агенције
 

Стандарди и смјернице за обезбјеђење квалитета у Европском простору високог образовања

Бања Лука, децембар 2016.

Верзија на Српском језику
Верзија на Енглеском језику

Документи су у PDF формату.

 

Правилник о акредитацији ВШУ

Бања Лука, 04. мај 2016.

Комплетан текст процедуре за акредитацију високошколских установа. Документом су дефинисане све процедуре које је неопходно проћи у процесу акредитације.

Документ је у PDF формату.

 

Правилник о одређивању висине накнаде за пружање услуга из надлежности Агенције

Бања Лука, 28. јули 2015.

На основу члана 16. став 1) Статута ЈУ Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске и Одлуке о измјени и допуни Правилника о одређивању висине накнаде за пружање услуга из надлежности Агенције, број: 140-3/15 од 12.06.2015. године, Управни одбор је на 7. сједници одржаној 12.06.2015. године усвојио коначан текст Правилника

Документ је у PDF формату.

 

Статут Агенције

Бања Лука, октобар 2014.

Документ је у Microsoft Word формату.

 

Упутство за приступ акредитацији

Бања Лука, 03. септембар 2011.

Списак дефинисаних предуслова за почетак процеса акредитације. Табеларним приказом објашњени су неопходни кораци које је неопходно обавити и провјерити прије приступа акредитацији.

Документ је у PDF формату.

 

Апликациони образац за акредитацију

Бања Лука, 03. септембар 2011.

Детаљни образац за аплицирање за акредитациону процедуру. Образац је дат у електронској форми.

Документ је у Microsoft Word формату.

 

Извод из закона о високом образовању

Бања Лука, 24. јуни 2011.

Акредитација високошколских установа у Закону о високом образовању. Извод из Службеног гласника Републике Српске бр. 73/10.

Документ је у PDF формату.

 

Закључци са Првог акредитацијског форума

Бања Лука, 10. јули 2011.

Интегрални текст Закључака донесених на Првом акредитацијском форуму одржаном у Бањој Луци 07.07.2011. године.

Документ је у Microsoft Word формату.

 

Записник са састанка HEAARS и HEA BiH

Бања Лука, 04. јули 2011.

На састанку највишег нивоа између делегација HEAARS и HEA BiH, који је одржан 21.06.2011. у просторијама Министарства за образовање, науку и културу Републике Српске, донесени су неки врло важни заклључци. У прилогу је документ са записником са датог састанка.

Документ је у PDF формату.