Институције високог образовања

Реформа високог образовања

Високо образовање у Републици Српској и институционална структура овог друштвеног сектора од средине 90-тих се налази у сталној трансформацији вођеној принципима болоњског процеса. Ова трансформација, познатија под термином „реформа високог образовања“ све интензивније обухвата укупне образовне и научноистраживачке процесе у високошколским установама Републике Српске, приближавајући их на тај начин јединственом европском простору високог образовања.

Свој формални и обавезујући облик реформа високог образовања у Републици Српској стиче кроз законску регулативу у 2006-ој години доношењем Закона о високом образовању („Службени гласник Републике Српске“, број 85/06 и 30/07), који доноси нову институционалну структуру високог образовања у виду интегрисаних универзитета и високих школа. У школској 2007/2008. години дјелује 17 високошколских установа: два јавна универзитета, шест приватних универзитета, двије јавне високе школе и седам приватних високих школа.

Активности на обезбјеђењу квалитета високог образовања, као једног од сегмената Болоњског процеса воде се од самог почетка реформских активности кроз реализацију међународнх пројеката и партнерске односе високошклских установа са универзитетима из окружења и Еропе. Формални облици и интензивније активности у области обезбјеђења квалитета у Републици Српској присутни су од 2005-те године, када се на европском простору појављују „Стандарди и смјернице за осигурање квалитета у европском подручју високог образовања“ усвојени од стране Европске асоцијације за осигурање квалитета у високом образовању - ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education).

Институције за праћење и унапређење нивоа квалитета високог образовања у РС

Оквирним законом о високом образовању БиХ формирана је  Агенција за развој високог образовања и осигурање квалитета у БиХ, која треба да  утврди стандарде за праћење квалитета образовних процеса и акредитацију у складу са поменутим ЕSG и националним специфичностима. Ова агенција је почела са радом у децембру 2008 и до сада донијела документе који дају основне претпоставке за почетак процеса акредитације.

Конкретан допринос укупним намјерама за унапређење квалитета високог образовања у Републици Српској даје Министарство просвјете и културе и његово Одјељење за високо образовање кроз успостављање поступка лиценцирања високошколских установа провођењем специфичног облика екстерне евалуације у односу на захтјеве Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова („Службени гласник Републике Српске“, број 41/07). Овај поступак по својим методама практично уводи почетну акредитациу као један од инструмената обезбјеђења квалитета у високом образовању и на тај начин доноси основна искуства у наредним корацима успостављања екстерне евалуације у односу на међународне стандарде (ЕSG).

У циљу даљег развоја система високог образовања, те стручне и савјетодавне помоћи високошколским установама и надлежним властима, од 2008. године у Републици Српској дјелује Савјет за развој високог образовања и осигурање квалитета, чијим се радом и дјеловањем додатно интензивирају активности на унапређењу квалитета високог образовања. У оквиру својих надлежности, дефинисао је и унаприједио поједине процедуре у области високог образовања, посебно у сегменту лиценцирања (Упутство о лиценцирању, Измјене и допуне  Уредбе о условима за оснивање и почетак рада високошколских установа и о поступку утврђивања испуњености услова) и осигурања квалитета (Упутство за израду самоевалуционих извјештаја). Савјет разматра  Извјештаје комисија за лиценцирање и елаборате о оправданости оснивања нових високошколских установа. Такође разматра самоевалуционе извјештаје високошколских установа и даје препоруке за унапређење процеса самоевалуације.

Поменуте активности Министарства просвјете и културе и Савјета  заправо представљају увод у предстојећу акредитацију и обезбјеђење међународне препознатљивости високог образовања у Републици Српској. Са овим циљем нови Закон о високом образовању Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 73/10) предвиђа успостављање Агенције за акредитацију високошколских установа Републике Српске која треба да кроз формализовани поступак акредитације интегрише и даље доприноси развоју започетих активнсти на интерном и екстерном обезбјеђењу квалитета високог образовања.

novosti

Документи

 

Алат за самопроцјену ВШУ

Бања Лука, 05. јули 2011.

Алат се састоји од списка критерија важећих на БиХ нивоу. Самооцјењивањем се стиче увид у зрелост институције за акредитовање.

Документ је у Microsoft Word формату.